1. <th id="d83bz"></th>
   2. 您所在位置:主頁 > 學歷提升 > 留學預科 >

    雅思聽力詞匯基礎

    時間:2020-09-04發布于:教育培訓網發布人:百學培訓瀏覽:0

    雅思聽力詞匯基礎

     1. cinema /'sɪnɪmə/ n.電影院

     2. movie / 'muːvɪ/ n.電影

     3. film /fɪlm/ n.電影 v.攝制電影

     4. pilot /'paɪlət/ n.飛行員

     5. salary /'sæ lərɪ/ n.薪水 v.給..加薪

     6. wage /weɪdʒ/ n.工資 v.開展,進行

     7. dictation / dɪk'teɪʃ(ə)n// n.聽寫,命令

     8. curtain / 'kɜːt(ə)n/ n.窗簾

     9. plant / plɑːnt/ n.工廠,植物 v.種植

     10. bone / bəʊn/ n.骨頭

     11. corner/ 'kɔːnə/ n.角落,拐角處

     12. carpet /'kɑːpɪt/ n.地毯

     13. lobby /'lɒbɪ/ n.大廳,休息室

     14. weather /'weðə/ n.天氣,氣象

     15. manager /'mænɪdʒə/ n.經理

     16. management/'mænɪdʒm(ə)nt/n.管理

     17. training/ 'treɪnɪŋ/n.訓練,培養

     18. landlord / 'læ n(d)lɔːd/n.房東

     19. tenant / 'tenənt/n.房客

     20. flat /flæt/n.公寓 adj.平坦的,單調的

     21. socks /sɔks/n.(復)襪子

     22. sweater /'swetə/ n.毛衣,運動汗衫

     23. bright /braɪt/adj.明亮的,聰明的

     24. electricity/,ɪlek'trɪsɪtɪ/n.電力

     25. brush/ brʌʃ/ n.刷子

     26. repair /rɪ'peə/v.修理, 恢復

     27. sharp / ʃɑːp/adj.急劇的,鋒利的

     28. fridge/ frɪdʒ/n.冰箱

     29. pillow/ 'pɪləʊ/ n.枕頭

     30. drinks / driŋks/ n.飲品,飲料

     31. piano/ pɪ'æ nəʊ/n.鋼琴

     32. pianist / 'pɪənɪst/ n.鋼琴家

     33. coach / kəʊtʃ/n.教練,大巴車

     34. backyard/ bæ k'jɑːd/n.后院

     35. children/ 'tʃɪldrən/n.孩子們

     36. bakery/'beɪk(ə)rɪ/n.面包店

     37. adult /'æ dʌlt; ə'dʌlt/n. 成年人

     38. fragile/ 'frædʒaɪl/adj. 易碎的,脆的

     39. handout/ hændaut/n.講義

     40. mature / mə'tʃʊə/adj.成熟的

     41. document / 'dɒkjʊm(ə)nt/n.文件

     42. file /faɪl/ n.文件,檔案,文件夾

     43. documentary /dɒkjʊ'ment(ə)rɪ/n.紀錄片 adj.記實的

     44. present /'prez(ə)nt/ n.禮物 adj.現在的

     45. order / 'ɔːdə/ n.順序,命令,訂單

     46. insert / ɪn'sɜːt/ v.插入,嵌入

     47. format /'fɔːmæt/ n.格式,版式 v.使..格式化

     48. change / tʃeɪn(d)ʒ/ v.改變 n.找回的零錢

     49. myth /mɪθ/n.神話

     50. stamp /stæ mp/n.郵票,印記

     51. invitation /ɪnvɪ'teɪʃ(ə)n/ n.邀請

     52. cave /keɪv/n.洞穴,窯洞

     53. feed/fiːd/v./n.喂養

     54. steal /stiːl/v.偷竊

     55. stolen /'stəʊlən/ adj.偷走的;v. steal 的過去分詞

     56. service /'sɜːvɪs/ n. 服務

     57. memory /'mem(ə)rɪ/n.記憶力

     58. leather /'leðə/adj.皮的 n.皮革

     59. furniture /'fɜːnɪtʃə/n. 家具

     60. social/'səʊʃ(ə)l/adj.社會的,社交的

     61. society /sə'saɪətɪ/ n.社會

     62. accountant /ə'kaʊnt(ə)nt/n.會計

     63. accounting /ə'kaʊntɪŋ/n.會計學

     64. frog / frɒg/ n.青蛙

     65. local /'ləʊk(ə)l/ adj.本地的 n.本地新聞,當地人

     66. raw /rɔː/adj. 未加工的,生的

     67. fuel /fjʊəl/ n.燃料

     68. gas /gæs/n.氣體

     69. solid /'sɒlɪd/adj.固體的,可靠的

     70. liquid /'lɪkwɪd/adj.液體的 n.液體

     71. firework /'faɪəwɜːk/ n.煙火

     72. cotton / 'kɒt(ə)n/ n.棉花 adj.棉的

     73. pottery/'pɒt(ə)rɪ/ n.陶瓷

     74. deposit /dɪ'pɒzɪt/ n.押金,存款

     75. discount /'dɪskaʊnt/ n.折扣

     76. century / 'sentʃʊrɪ/ n.世紀,百年

     77. gift/ gɪft/n.禮品,天賦,贈品

     78. scarf /skɑːf/n.圍巾

     79. necklace/'neklɪs/n.項鏈

     80. sample /'sɑːmp(ə) l/n.樣品

     81. author/'ɔːθə/ n.作家

     82. arrow /'æ rəʊ/n.箭頭

     83. mark /mɑːk/v./n.標記,分數

     84. cupboard /'kʌbəd/ n.碗柜

     85. separate /'sep(ə)rət/ adj.單獨的,分開的

     86. balcony /'bælkənɪ/ n.陽臺

     87. policy /'pɒlɪsɪ/n.政策

     88. laptop /'læ ptɒp/n.便攜式電腦

     89. speech /spiːtʃ/ n.演講,講話

     90. lecture/'lektʃə/n.演講 v.講課

     91. eyesight /'aɪsaɪt/n.視力

     92. estimate /'estɪmeɪt/ vi. 估計,估價n. 估計,估價;判斷,

     93. schedule /'ʃedjuːl; ˈskedʒʊl /n.日常安排,時間表

     94. lab /læb/n.實驗室

     95. skill /skɪl/n.技巧,技能

     96. advice /əd'vaɪs/ n.建議,忠告

     97. advertisement/əd'vɜːtɪsmənt/n.廣告

     98. gym /dʒɪm/n.健身房

     99. ankle/'æŋk(ə)l/n.腳踝,踝關節

     100.metal/'met(ə)l/n.金屬;adj.金屬制的

     101.metallic /mɪ'tælɪk/ adj.金屬的

     102. valuable /'væ ljʊəb(ə)l/adj. 有價值的;貴重的

     103. debate/dɪ'beɪt/ v./n.辯論

     104. cover /'kʌvə/ vt.包括;采訪,報導;n.封面,蓋子

     105. index /'ɪndeks/n.索引,指數

     106. palm/pɑːm/ n.手掌,棕櫚樹

     107. principle/'prɪnsɪp(ə)l/ n.原則,原理

     108. surface/'sɜːfɪs/n.表面;adj. 表面的

     109. luxury /'lʌkʃ(ə)rɪ/ n. 奢侈,奢華,奢侈品;adj. 奢侈的

     110. treasure /'treʒə/ n.財富,珍寶;vt.珍愛,珍藏

     111. catering /'keɪtərɪŋ/ n.餐飲;v.提供食宿

     112. glove/glʌv/n.手套

     113. damage /'dæmɪdʒ/n./v.損壞,毀壞

     114. pain/ peɪn/n.疼痛,努力

     115. painful/'peɪnfʊl/adj.疼痛的

     116. picnic/'pɪknɪk/n.野餐

     117. discussion/dɪ'skʌʃ(ə)n/n.討論,議論

     118. summary /'sʌm(ə)rɪ/n.摘要,總結

     119.star/stɑː/n.星,明星

     120. pupil/ 'pjuːpɪl/n.小學生

     121. guest/gest/n.客人

     122. pocket /'pɒkɪt/n.口袋

     123. website /'websait/n.網站

     124.risk/rɪsk/n.危險,冒險

     125.therapy /'θerəpɪ/n.療法,治療

     126.fiction/ 'fɪkʃ(ə)n/n.小說,虛構

     127.novel/'nɒv(ə)l/n.小說

     128. concert/'kɒnsət/n.音樂會

     129. typical/'tɪpɪk(ə)l/adj.典型的,特有的

     130.roof/ruːf/n.屋頂

     131. tail/ teɪl/n.尾巴

     132. demand/ dɪ'mɑːnd/v./n.要求,需求

     133. sponge/spʌn(d)ʒ/n.海綿

     134. flavor/'fleɪvə/n.香料,風味

     135. classical/'klæsɪk(ə)l/adj.古典的

     136. diploma/dɪ'pləʊmə/n.文憑

     137. regret/rɪ'gret/n.遺憾,后悔

     138. whistle/'wɪs(ə)l/n.口哨,汽笛

     139. essay/'eseɪ/n.散文,隨筆

     140. assignment /ə'saɪnm(ə)nt/n.任務,作業

     141. design /dɪ'zaɪn/ 設計,構想

     142. approach/ə'prəʊtʃ/n.方法 v.靠近

     143. method/'meθəd/n.方法

     144. mood/muːd/n.心情

     145. transport/træn'spɔːt/n.運輸,運送

     146. fashion/'fæʃ(ə)n/n.時尚,樣式

     147. immune /ɪ'mjuːn/adj.免疫的 n.免疫者

     148. system/'sɪstəm/n.系統

     149. stress /stres/n.壓力,強調

     150.wall /wɔːl/ n.墻

     151. fence/fens/n.柵欄,圍墻

     152. fountain/ˈfaʊntən/n.噴泉,泉水

     153.Sweden/ˈswɪdən/ n.瑞典

     154. Italy/'ɪtəlɪ/ n.意大利

     155. Italian/ɪˈtæliən/ adj.意大利的,意大利人的

     156. German/ ˈdʒɜːmən / n.德國人,德語;adj.德國的

     157.Germany/ˈdʒɜːməni/n.德國

     158. Australia/ɒˈstreɪliə /n.澳大利亞

     159. Australian/ɒˈstreɪliən / n. 澳大利亞人;adj.澳大利亞的

     160. Canada/ˈkænədə/ n.加拿大

     161. Canadian/kəˈneɪdiən/n.加拿大人,adj.加拿大的

     162. ocean/'əʊʃ(ə)n/n.海洋

     163.lake /leɪk/ n.湖

     164. plate/pleɪt/n.盤子

     165. primary/ 'praɪm(ə)rɪ/adj.初級的,主要的,基本的

     166.secondary /'sek(ə)nd(ə)rɪ/adj.中級的,第二的

     167. apply/ ə'plaɪ/v.申請,應用

     168. screen /skriːn/n.屏幕

     169. temporary/'temp(ə)rərɪ/adj.臨時的

     170.ban / bæn/ v.禁止

     171. organic /ɔː'gænɪk/adj.有機的

     172. guest/gest/n.客人

     173. gold /gəʊld/n.金,金色

     174.silver/ 'sɪlvə/n.銀

     175. distance/ˈdɪstəns/n.距離

     176. postcode/ 'pəʊs(t)kəʊd/n.郵編

     177.fee/ fiː/n.費用

     178. minute/ 'mɪnɪt/n.分鐘

     179. detail/'diːteɪl/n.詳情,具體信息

     180. cab/kæb/n.出租車

     181. direction/ dɪˈrekʃn/n.方向

     182. director/dɪ 'rektə/n.導演,主管

     183. enroll/ɪn'rəʊl/v.注冊,登記

     184. enrollment/ ɪn'rəʊlmənt/n.登記,入伍

     185.extra/'ekstrə/adj.額外的

     186.dinner/'dɪnə/n.晚餐

     187.lunch/lʌn(t)ʃ/n.午餐

     188. breakfast/'brekfəst/n.早餐

     189. dining/daɪnɪŋ/n./v.進餐,吃飯

     190.dining room 餐廳

     191. arrange/ə'rendʒ/v.安排

     192. arrangement/ə'reɪn(d)ʒm(ə)nt/n.安排,布置,整理

     193.book / bʊk/ v.預訂

     194. reserve/ rɪ'zɜːv/v.預訂

     195. reservation /rezə'veɪʃ(ə)n/n.預訂

     196. demand /dɪ'mɑːnd/n.需求,要求

     197. entrance/'entrəns/n.入口

     198.exit /'eksɪt/n.出口,通道

     199. basic/'beɪsɪk/ adj.基本的

     200. basement/'beɪsm(ə)nt/n.地下室

     201. provide/prə'vaɪd/v.提供

     202. convenient/ kən'viːnɪənt/adj.方便的

     203. reason /'riːz(ə)n/n.理由,原因

     204. reasonable / 'riːz(ə)nəb(ə)l/ adj.合理的

     205. retire/rɪ'taɪə/v.退休

     206. active/ 'æktɪv/活躍的,積極的

     207.activity/ ækˈtɪvɪtɪ/n.活動

     208. positive/ˈpɒzətɪv/adj.積極的

     209. involve / ɪn'vɒlv /v.涉及,包含

     210. volunteer/,vɒlən'tɪə/n.志愿者

     211. produce: /prə'djuːs/ v.生產,創造

     212. create /kriː'eɪt/v.創造

     213. instrument /'ɪnstrʊm(ə)nt/n.樂器

     214. violin /vaɪə'lɪn/n.小提琴

     215. flute /fluːt/n.長笛

     216. drum /drʌm/n.鼓

     217. guitar/gɪ'tɑː/n.吉他

     218. keyboard/ 'kiːbɔːd/n.鍵盤

     219.piano / pɪ'ænəʊ/n.鋼琴

     220. pianist/ 'pɪənɪst/ n.鋼琴家,鋼琴演奏者

     221. staff/stɑːf/n.員工

     222. reporter/ rɪ'pɔːtə/n.記者

     223. report/rɪ'pɔːt/ n.報告

     224.bridge/brɪdʒ/n.橋

     225.footbridge/'fʊtbrɪdʒ/n.人行橋

     226.flower/'flaʊə/n.花

     227. quote/kwəʊt/v.報價

     228. Monday /ˈmʌndeɪ / 星期一

     229. Tuesday/ˈtjuːzdeɪ / 星期二

     230. Wednesday/ˈwenzdeɪ/ 星期三

     231. Thursday/ˈθɜːzdeɪ / 星期四

     232. Friday/ˈfraɪdeɪ/ 星期五

     233. Saturday/ˈsætədeɪ/ 星期六

     234. Sunday/ˈsʌndeɪ / 星期日

     235.January /ˈdʒænjuəri/ 一月

     236.February /ˈfebruəri/ 二月

     237.March /mɑːtʃ / 三月

     238.April /ˈeɪprəl /四月

     239.May /meɪ/五月

     240.June /dʒuːn/六月

     241.July /dʒuˈlaɪ/七月

     242. August /ˈɔːɡəst/ 八月

     243. September /sepˈtembə(r)/ 九月

     243. October /ɒkˈtəʊbə(r)/ 十月

     244. November /nəʊˈvembə(r)/ 十一月

     245. December /dɪˈsembə(r)/ 十二月

     246. deadline /'dedlaɪn/n.截止日期

     247. optional /'ɒpʃ(ə)n(ə)l/adj.可選擇的

     248. guide /gaɪd/v.指導,領隊

     249.tower/ 'taʊə/n.塔

     250.towel/'taʊəl/n.毛巾

     251.town /taʊn/ n.城鎮

     252. injury / 'ɪn(d)ʒ(ə)rɪ / n.損傷,受傷處

     253.therapy / 'θerəpɪ / n.治療,療法

     254. treat / triːt / v.對待

     255. treatment / 'triːtm(ə)nt / n.治療,處理,對待

     256.vaccination / ,væksɪ'neɪʃən / n.接種疫苗

     257. vaccine /'væksiːn/n.疫苗

     258. vaccinate / 'væ ksɪneɪt/v.給...接種疫苗

     259.patient adj.有耐心的 n.病人

     260.asthma / 'æ smə/n.哮喘

     261.disease/ dɪ'ziːz/n.疾病

     262.heart /hɑːt/n.心臟

     263.babies / 'bebɪz / n.嬰兒(復數)

     聲明:

     本站(www.rxbbx.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝

    熱點推薦

    熱點標簽

    强奸到高潮视频

     1. <th id="d83bz"></th>